Best Small 43 Quotes with Marathi meaning

💥 BEST 43 कोट्स मराठी अर्थासह 💥 

BEST 50 कोट्स त्यांच्या मराठी अर्थासह:

तुम्‍हाला आपण हरलो असल्‍याचे वाटत असेल  किंवा त्‍याला चालना हवी असल्‍यास, तुम्‍हाला उत्‍तम जीवन जगण्‍यासाठी खालील कोट्स मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देऊ शकतात.

 
जीवन आव्हानात्मक असू शकते आणि नकारात्मकता किंवा विचारांच्या जाळयात अडकणे आजकाल सर्वांच्या बाबतीत घडत आहे. तथापि, इतिहासातील महान विचारवंत, नेते आणि कलाकारांचे विचार, आशा आणि प्रेरणा आपल्यासाठी एका स्तंभासारखे आहेत.  कठोर परिश्रमाच्या मूल्यापासून ते मोठे स्वप्न पाहण्याच्या महत्त्वापर्यंतचा हा प्रवास ज्यांनी अडथळ्यांवर मात करून महान गोष्टी साध्य केल्या आहेत ते त्यांच्या बुद्धीचा वापर करूनच. 

 

1-👉”A dream becomes a goal when action is taken toward its achievement.”

 👉“जेव्हा स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कृती केली जाते तेव्हा ते एक ध्येय बनते.”

 

2-👉“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.”

 👉“स्वतःवर आणि तुम्ही आहात त्या सर्वांवर विश्वास ठेवा. हे जाणून घ्या की तुमच्या आत काहीतरी आहे जे कोणत्याही अडथळ्यापेक्षा मोठे आहे.”

 

3-👉“The only way to do great work is to love what you do.”

 👉“उत्कृष्ट काम करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तुम्ही जे करता त्यावर प्रेम करणे.”

 

हेही वाचा – 70 “इंग्रजी सुविचार” मराठी अर्थासहीत..

 

4-👉“A journey of a thousand miles begins with a single step.”

 👉हजार मैलांचा प्रवास एका पावलाने सुरू होतो.”

 

5-👉“Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.”

 👉“आव्हाने हीच जीवनाला रंजक बनवतात आणि त्यावर मात केल्यानेच जीवन अर्थपूर्ण बनते.”

BEST 50 कोट्स त्यांच्या मराठी अर्थासह: 

6-👉“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.”

 👉“घड्याळ पाहू नका; जे करायच आहे ते करा. शेवटपर्यंत चालू ठेवा.”

 

7-👉“Find a job you enjoy doing, and you will never have to work a day in your life.”

 👉“तुम्हाला आवडणारी नोकरी शोधा आणि तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात एक दिवसही काम करतो आहे अस वाटणार नाही “

 

8-👉“Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.”

 👉“आनंद ही काही रेडीमेड गोष्ट नसते. ती तुमच्या स्वतःच्या कृतीतून येते.”

 

9-👉“I can’t change the direction of the wind, but I can adjust my sails to always reach my destination.”

👉“मी वाऱ्याची दिशा बदलू शकत नाही, परंतु मी नेहमी माझ्या गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी माझ्या पंखांची दिशा बदलू शकतो.”

 

 10-👉“If you don’t stand for something, you will fall for anything.”

 👉“जर तुम्ही एखाद्या गोष्टीसाठी भक्कम उभे राहू शकत नसाल तर तुम्ही कशासाठीही कोलमडून पडाल.”

 

11-👉“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things.”

 👉“जर तुम्हाला आनंदी जीवन जगायचे असेल तर स्वताला एखाद्या ध्येयाशी बांधा, लोकांशी किंवा गोष्टींशी नाही.”

 

12-👉“In the middle of every difficulty lies opportunity.”

 👉“प्रत्येक अडचणीच्या मध्ये एक संधी दडलेली असते.”

 

13-👉“It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.”

 👉“जोपर्यंत तुम्ही थांबत नाही तोपर्यंत तुम्ही किती हळू जात आहात हे महत्त्वाचे नाही.”

 

14-👉“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it.”

 👉“आयुष्य म्हणजे 10% तुमच्यासोबत काय घडते आणि 90% तुम्ही त्यावर कशी प्रतिक्रिया देता.”

 

15-👉“Success is not final, failure is not fatal: It is the courage to continue that counts.”

 👉“यश हे अंतिम नसते, अपयश घातक नसते: कार्य पुढे चालू ठेवणे हे खरे धैर्य आहे.”

 

16-👉“The best way to predict the future is to create it.”

 👉“भविष्याचा अंदाज लावण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे ते तयार करणे.”

 

17-👉“The only thing we have to fear is fear itself.”

 👉“आपल्याला फक्त भीती वाटते ती म्हणजे स्वतःची भीती.”

 

18-👉“The only time you fail is when you fall down and stay down.”

 👉“जेव्हा तुम्ही खाली पडता आणि उठण्याचा प्रयत्न करत नाही, तेव्हाच तुम्ही अपयशी ठरता.”

 

हेही वाचा – 📖वाचाल तर वाचाल 📖

 

19-👉“The way to get started is to quit talking and begin doing.”

 👉“सुरुवात करण्याचा मार्ग म्हणजे बोलणे सोडून देणे आणि काम करणे.”

 

20-👉“You can’t build a reputation on what you are going to do.”

 👉“तुम्ही जे करणार आहात त्यावर तुम्ही प्रतिष्ठा निर्माण करू शकत नाही.”

 

21-👉“Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work.”

 👉“तुमचे कार्य तुमच्या आयुष्याचा एक मोठा भाग भरून काढणार आहे, आणि खरोखर समाधानी होण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे तुम्हाला जे महान कार्य वाटते ते करणे.”

 

22-👉“Believe in the power of your dreams.”

 👉“तुमच्या स्वप्नांच्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवा.”

 

23-👉“Happiness is not the absence of problems, it’s the ability to deal with them.”

 👉“आनंद म्हणजे समस्यांची अनुपस्थिती नाही, ती त्यांना सामोरे जाण्याची क्षमता आहे.”

 

24-👉“I can and I will. Watch me.”

 👉“मी करू शकतो, आणि मी करणारच Watch me.”

 

25-👉“If you want to achieve greatness, stop asking for permission.”

 👉“तुम्हाला मोठेपणा मिळवायचा असेल तर परवानगी मागणे थांबवा.”

 

26-👉“Life is too short to waste time hating anyone.”

 👉“कोणाचाही द्वेष करण्यात वेळ वाया घालवण्यासाठी आयुष्य खूप लहान आहे.”

 

27-👉“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.”

 👉“स्वतःला आवडणे, तुम्ही काय करता ते आवडणे आणि तुम्ही ते कसे करता हे आवडणे म्हणजे यश.”

 

28-👉“The best revenge is massive success.”

 👉“सर्वोत्तम बदला म्हणजे प्रचंड यश.”

 

29-👉“The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.”

 👉“भविष्य त्यांच्याच मालकीचे आहे जे त्यांच्या स्वप्नांच्या सौंदर्यावर विश्वास ठेवतात.”

 

30-👉“There is no substitute for hard work.”

 👉“कष्टाला पर्याय नाही.”

 

31-👉“To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.”

 👉“आपल्याला काहीतरी वेगळं बनवण्याचा सतत प्रयत्न करत असलेल्या जगात स्वत: असणे ही सर्वात मोठी उपलब्धी आहे.”

 

32-👉“What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.”

 👉“तुमची ध्येये साध्य करून तुम्ही काय मिळवता ते तुमचे ध्येय साध्य करून तुम्ही काय बनता तितके महत्त्वाचे नसते.”

 

33-👉“You have to learn the rules of the game. And then you have to play better than anyone else.”

 👉“तुम्हाला खेळाचे नियम शिकावे लागतील. आणि मग तुम्हाला इतरांपेक्षा चांगले खेळावे लागेल.”

 

34-👉“You must be the change you wish to see in the world.”

 👉“तुम्ही जगात जो बदल पाहू इच्छिता तो तुम्हीच असला पाहिजे.”

 

35-👉“Believe you deserve it and the universe will serve it.”

 👉“विश्वास ठेवा की तुम्ही त्याच्यासाठी पात्र आहात आणि विश्व त्याची सेवा करेल.”

 

36-👉“Don’t wait for opportunity, create it.”

 👉“संधीची वाट पाहू नका, ती तयार करा.”

 

37-👉“Every accomplishment starts with the decision to try.”

 👉“प्रत्येक सिद्धी प्रयत्न करण्याच्या निर्णयाने सुरू होते.”

 

38-👉“I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.”

 👉“मी अयशस्वी झालो नाही. मला फक्त 10,000 मार्ग सापडले आहेत जे काम करणार नाहीत.”

 

39-👉“If you look at what you have in life, you’ll always have more. If you look at what you don’t have in life, you’ll never have enough.”

 👉“तुमच्याकडे आयुष्यात काय आहे ते तुम्ही पाहिल्यास, तुमच्याकडे नेहमीच अधिक असेल. तुमच्याकडे जे नाही ते तुम्ही आयुष्यात पाहिले तर, तुमच्याकडे आहे ते कधीही पुरेसे वाटणार नाही.”

 

40-👉“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”

 👉“आयुष्य हे सायकल चालवण्यासारखे आहे. तुमचा तोल सांभाळण्यासाठी तुम्ही चालत राहिले पाहिजे.”

 

41-👉“Success is a journey, not a destination.”

 👉“यश हा एक प्रवास आहे, गंतव्य नाही.”

 

42-👉“The only way to have a good day is to start it with a positive attitude.”

 👉“चांगला दिवस येण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे त्याची सकारात्मक वृत्तीने सुरुवात करणे.”

 

43-👉“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.”

 👉“सुरुवात करण्यासाठी तुम्ही महान असण्याची गरज नाही, परंतु तुम्हाला महान व्हायला सुरुवात करावी लागेल.”

 

Leave a comment