कुणीतरी असावी….

कुणीतरी असावी…..! कुणीतरी असावी……….! मला मनापासुन मित्र मानणारी,माझ्या सुख-दु:खात सहभागी होनारी कुणीतरी असावी……….! काळजी घे स्वताची अशी कळकळून सांगनारी,माझ्याशी बोलतांना …

Read more